top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Versie 1.0 (28-09-2021)

 

Toepassing
 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Opdrachtgever en de fotograaf/vormgever Patty Heeren-Batist, handelend en hierna benoemd als Rock Paper Pixels. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten en goederen door of namens Rock Paper Pixels, voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken.

 2. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.

 3. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

 5. Deze algemene voorwaarden gelden op opdrachten die worden overeengekomen met betrekking tot fotografie en grafisch ontwerp, tenzij specifiek anders aangegeven.

 

Gegevens:
Patty Heeren-Batist

Fotograaf/Vormgever

Ingeschreven bij de kamer van koophandel (nummer 80549144)

onder de naam:
 

Rock Paper Pixels

adres: Stoomloggerweg 8, Unit 1.6

3133KT Vlaardingen
 

Offertes
 1. Offertes zijn geheel vrijblijvend en 30 dagen geldig vanaf het moment van uitgave, tenzij schriftelijkanders is overeengekomen. Bij acceptatie van de offerte, wordt automatisch akkoord gegaan met de meest recente versie van de algemene voorwaarden. De offerte zal via Adobe Sign of per mail verstuurd worden en dient ook via deze weg ondertekend te worden door de opdrachtgever.

 2. Rock Paper Pixels kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 3. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

 4. Alles wat buiten het geoffreerde wordt geleverd, wordt beschouwd als meerwerk en als zodanig gefactureerd. Dit zal alleen in overleg plaatsvinden en alleen na akkoord van de opdrachtgever.

 5. Er zijn verschillende vastgestelde pakketten. Na het accorderen van de offerte is het mogelijk om over te stappen naar een gróter pakket of dit pakket uit te breiden met extra foto’s.

 6. Indien er vooraf extra kosten gemaakt moeten worden door Rock Paper Pixels, om speciale wensen te kunnen honoreren, kan daar een redelijke aanbetaling voor gevraagd worden.

 7. Alle genoemde prijzen in offertes zijn exclusief wettelijke belastingen (btw) binnen Nederland.
   

Annuleren
 1. In het geval van een fotoshoot dienen opdrachtgevers 48 uur van tevoren af te melden, annuleren is gratis in dit geval. Meld de opdrachtgever niets of laat deze niets weten, dan worden er 25,- euro per boeking in rekening gebracht.

 2. Indien Patty Heeren-Batist ziek is of door overmacht de overeengekomen opdracht niet kan uitvoeren, zal er bij voorkeur eerst gekeken worden naar een het plannen van een nieuwe datum. Als dit niet binnen redelijke termijn mogelijk is, krijgt de Opdrachtgever de reeds gedane betalingen volledig teruggestort. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op een eventuele vergoeding voor reeds gemaakte hotelkosten, reiskosten, het opnemen van vrije dagen of andere gemaakte kosten.

Dit geldt ook in het geval van een positieve coronatest of een lockdown.

 1. Rock Paper Pixels is niet verantwoordelijk voor een vervangende fotograaf/vormgever.

 

Grafisch ontwerpen
Intellectueel eigendom
 1. Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom -waaronder het octrooirecht, merkrecht, tekening- of modelrecht en auteursrecht- op de resultaten uit de opdracht komen toe aan de ontwerper. Hieronder vallen: ontwerpen, schetsen, styleguides, illustraties en foto’s. Tenzij bij aanvang van de opdracht anders aangegeven.

 2. Rock Paper Pixels heeft te allen tijde het recht om haar naam op, bij, of in publiciteit rondom het resultaat te (laten) vermelden of verwijderen.

 3. Het is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming om het ontwerp van de opdracht te kopiëren, na te maken of anderszins te gebruiken dan afgesproken. Hieronder vallen ook: wijzigingen, aanpassingen, verminkingen van een door Rock Paper Pixels voorlopige of definitieve resultaat. Wanneer hier niet aan voldaan wordt, zal Rock Paper Pixels een bedrag rekenen van drie maal de geoffreerde opdracht.

 4. Het is niet toegestaan beeldmateriaal te verkopen voor commercieel gebruik (bijvoorbeeld het drukken van mokken of t-shirts) zonder schriftelijke toestemming van Rock Paper Pixels.

 5. Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch Rock Paper Pixels, jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens, tenzij anders overeengekomen.

 6. Het ontwerp mag niet (meer) gebruikt worden als de klant de betalingsverplichtingen niet nakomt of de opdracht voortijdig beëindigt.

 7. De ontwerper heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om de resultaten te gebruiken voor eigen publiciteit, verwerving van opdrachten, promotie, waaronder begrepen wedstrijden en tentoonstellingen e.d.


Fotografie
Fotoshoot
 1. Na digitaal ondertekenen van de offerte zal de fotoshoot in overleg ingepland worden.

 2. Indien de fotoshoot buiten zal plaats vinden, zal dit altijd onder voorbehoud zijn van de weersomstandigheden. Indien er sprake is van door Rock Paper Pixels bepaalde ongunstige omstandigheden, zal er een andere passende datum gezocht worden. Indien dit niet mogelijk lijkt te zijn binnen 2 maanden na tekenen van de offerte, kan de opdrachtgever de offerte ontbinden.

 3. De locatie zal in overleg gezocht worden, indien de opdrachtgever een locatie aandraagt mag Rock Paper Pixels er vanuit gaan dat deze locatie beschikbaar is om te fotograferen en dit ook wettelijk toegestaan is. Rock Paper Pixels draagt hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid.

 4. Rock Paper Pixels maakt naar eigen inzicht creatieve beelden, die binnen de verwachting van de afgesproken fotoshoot vallen. Uiteraard is er altijd overleg mogelijk om wensen kenbaar te maken van de opdrachtgever. Als dit echter niet past binnen de werkwijze of de stijl van Rock Paper Pixels, kan het zijn dat deze verzoeken niet worden gehonoreerd..

 5. Klanten mogen de beelden gebruiken voor privé doeleinden en zoveel beelden laten afdrukken als ze wensen. Online gebruik is uiteraard toegestaan. Wanneer een opdrachtgever de foto’s plaatst op een website of social media, mag dat alleen met naamsvermelding indien de originele bestanden worden gebruikt. Rock Paper Pixels staat niet in voor beelden die naar eigen inzicht zijn bewerkt na aanlevering.

 6. Het is toegestaan om tijdens de fotoshoot foto’s/filmpjes te maken met een smartphone. Het is echter niet toegestaan om mee te schieten met professionele camera’s.
   

Fotomateriaal
 1. Na de fotoshoot maakt Rock Paper Pixels een selectie van de beelden en stuurt hiervan een contactsheet naar de opdrachtgever. Dit gebeurt tot maximaal zeven dagen na de fotoshoot.

 2. De opdrachtgever kiest uit de geselecteerde beelden een eigen selectie aan de hand van het overeengekomen pakket. Indien de opdrachtgever extra foto’s wil af nemen, is het mogelijk over te stappen naar een groter pakket of uit te breiden met extra foto’s.

 3. Na het doorgeven van de selectie van de beelden, zal Rock Paper Pixels de foto’s op hoge resolutie bewerken en aanleveren binnen 21 dagen tenzij anders is overeengekomen.

 4. Raw bestanden worden nooit geleverd. De ruwe onbewerkte beelden zijn niet representatief voor de stijl en werkwijze van Rock Paper Pixels en zullen daarom niet aangeleverd worden, tenzij (voor aanvang van het vervaardigen van de beelden) anders schriftelijk afgesproken met de opdrachtgever.

 5. De klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back up van de aangeleverde bestanden. Bestanden worden (zoals omschreven in de privacyverklaring) 1 jaar na datum van de fotoshoot verwijderd, m.u.v. jpg’s die gebruikt worden voor eigen promotionele doeleinden van Rock Paper Pixels.
   

Auteursrecht
 1. Het auteursrecht van de foto’s berust ten alle tijden bij Rock Paper Pixels.

 2. Bij het leveren van de foto’s heeft de opdrachtgever recht tot reproductie voor eigen gebruik.

 3. Het is niet toegestaan foto’s in te sturen naar fotowedstrijden zonder schriftelijke toestemming van Rock Paper Pixels.

 4. Het is niet toegestaan de foto’s te verkopen voor commercieel gebruik zonder schriftelijke toestemming van Rock Paper Pixels.

 5. In de privacyverklaring staat omschreven hoe Rock Paper Pixels om gaat met het bewaren en gebruik van de beelden.
   

Fotoproducten
 1. Fotoproducten worden pas na ontvangst van de volledige betaling bij leverancier besteld.

 2. Levertijd van de producten verschillen per product en kun je (globaal) aanvragen bij de bestelling. Echter levert dit geen garantie.

 3. Bestelde producten kunnen niet worden geretourneerd. U kunt zich niet beroepen op het beroepingsrecht aangezien het om maatproducten gaat.
   

Recht van derden

De Opdrachtgever(s) die fotografisch werk openbaar maakt/maken, is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en/of andere rechthebbenden. De Opdrachtgever vrijwaart Rock Paper Pixels van alle aanspraken hier op en verder.
 

Extra’s
 1. Voor alle meerwerk wat buiten de offerte valt, wordt een meerprijs gerekend van 70,- per uur voor ontwerpen en 100,- euro per uur voor fotografie (inclusief nabewerkingen). Dit zal altijd alleen op afspraak of in overleg met de opdrachtgever plaatsvinden.

 2. Reiskosten zijn inbegrepen tot 30 km (vanaf Stoomloggerweg 8 in Vlaardingen, daarna 18 ct per kilometer, excl. parkeerkosten).

 3. Indien er een vergunning nodig is om te parkeren tijdens de fotoshoot, dan zal opdrachtgever een vergunning regelen voor Rock Paper Pixels.

 4. Extra foto’s af te nemen voor 8,- euro per foto of als pakket van 35,- euro voor 5 foto’s.
   

Cadeaubonnen
 1. Cadeaubonnen die worden uitgegeven door Rock Paper Pixels, zijn te boeken binnen 1 jaar na de uitgifte datum. De datum van de fotoshoot mag wel buiten het vastgestelde jaar vallen.

 2. De cadeaubon is niet inwisselbaar voor geld.

 3. De overwaarde van een cadeaubon wordt niet geretourneerd.
   

Factuur
 1. Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum per bank.

 2. Indien het verloop van de fotoshoot niet naar wens is, geef dit dan tijdig aan. Wanneer er omstandigheden zijn, waardoor de fotoshoot niet als gewenst verloopt (weersomstandigheden of een kind wat niet gefotografeerd wil worden) zal Rock Paper Pixels meedenken over een oplossing in de vorm van een nieuwe afspraak of het retourneren van het geld. Vooraf gemaakte kosten (zoals een taart voor een cakesmash) zullen dan 50% in rekening gebracht worden.

 3. Indien u de factuur betaald bent u akkoord met het einderesultaat en is er nadien geen mogelijkheid meer tot restitutie.

 4. Indien Rock Paper Pixels het verschuldigde bedrag niet binnen veertien dagen heeft ontvangen, is de Opdrachtgever in verzuim en derhalve de wettelijke rente verschuldigd, te vermeerderen met 2% per maand, ingaande vanaf de factuurdatum.

 5. Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Opdrachtgever enige uitstaande factuur van Rock Paper Pixels nog niet heeft voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met Rock Paper Pixels dan ook.
   

Klachten
 1. Opdrachtgever is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten binnen 7 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan Rock Paper Pixels.

 2. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.
   

Geschilbeslechting
 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

 2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Geschillen zullen worden beslecht door de rechter in het arrondissement waar Rock Paper Pixels is gevestigd.

 3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Rock Paper Pixels en betrokken derden 12 maanden.

bottom of page